Úvod / Škola / Součásti školy / Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Od 1. 9. 2020 je v naší škole zřízeno školní poradenské pracoviště (ŠPP), které slouží k poskytování poradenských služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky naší školy. Naším cílem je, aby poradenské pracoviště pomáhalo žákům, rodičům i pedagogům zvládat problémy v oblasti vzdělávací i sociální.

1. Organizační struktura

Vedoucí školního poradenského pracoviště:

Mgr. Hana Šprtová – výchovný poradce

Členové školního poradenského pracoviště:

Bc. Jiřina Bábíčková – školní metodik prevence pro 1. stupeň
Mgr. Pavlína Navrátilová – školní metodik prevence pro 2. stupeň
Mgr. Monika Hanáková – speciální pedagog
Bc. Jan Franc, Dis. – školní psycholog
Mgr. Lucie Večeřová - sociální pedagog
Pavlína Malušková – školní asistent

2. Hlavní cíle školního poradenského pracoviště

  • Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich vzdělávání.
  • Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole, koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, vzájemné konzultace.
  • Metodická pomoc třídním učitelům i ostatním pedagogickým pracovníkům při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Komunikace s rodiči a upevňování další spolupráce v péči o žáka.
  • Péče o žáky s neprospěchem a jejich vzdělávání.
  • Péče o žáky nadané a mimořádně nadané.
  • Kariérní poradenství – profesní orientace žáků.
  • Prevence rizikového chování žáků.

3. Činnosti členů školního poradenského pracoviště

Jsou uvedeny v přílohách, které jsou nedílnou součástí tohoto statutu.

V Kyjově 1. 9. 2020

Mgr. Radek Klech
ředitel školy

 

Je členem školního poradenského pracoviště, je podřízen vedoucímu školního poradenského pracoviště.…

Je vedoucím školního poradenského pracoviště a je podřízen řediteli školy. Odpovídá za spolupráci…

Je členem školního poradenského pracoviště, je podřízen vedoucímu školního poradenského pracoviště.…

Je členem školního poradenského pracoviště, je podřízen vedoucímu školního poradenského pracoviště.…

Je členem školního poradenského pracoviště, je podřízen vedoucímu školního poradenského pracoviště.…

Je členem školního poradenského pracoviště, je podřízen vedoucímu školního poradenského pracoviště.…

Školní asistent není pedagogickým pracovníkem dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických…