Úvod / Škola / Součásti školy / Školní poradenské pracoviště / Pracovní náplň výchovného poradce

Pracovní náplň výchovného poradce

Je vedoucím školního poradenského pracoviště a je podřízen řediteli školy.

Odpovídá za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s podpůrnými opatřeními pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pro žáky nadané a mimořádně nadané.

 1. Koordinuje:
  • spolupráci členů školního poradenského pracoviště a jeho komunikaci s vedením školy,
  • spolupráci členů školního poradenského pracoviště s ostatními pedagogickými pracovníky,
  • metodické vedení asistentů pedagoga ve škole,
  • kariérní poradenství a výchovu k volbě povolání.
 2. Samostatně zajišťuje:
  • přípravu podmínek pro žáky se specifickými poruchami chování ve škole a koordinaci poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.
  • evidenci zpráv z vyšetření ze školských poradenských zařízení:
   • doporučení z vyšetření ze školských poradenských zařízení pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
   • pomoc třídním učitelům při vyplňování školního dotazníku pro školská poradenská zařízení,
   • odesílání dotazníků,
   • shromažďování doporučení ze školských poradenských zařízení, vysvětlení a pomoc učitelům při realizaci doporučení ze zprávy, vytváření aktuálních přehledů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • organizaci a péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:
   • konzultace s pracovníkem školského poradenského zařízení při tvorbě doporučení pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané a mimořádně nadané.
  • kariérní poradenství ve škole:
   • průzkum volby povolání ve spolupráci s třídními učiteli,
   • shromažďování informací a metodických pokynů k volbě povolání včetně jejich předávání žákům, jejich rodičům a třídním učitelům,
   • organizaci setkání zástupců středních škol s vycházejícími žáky a jejich zákonnými zástupci.
   • individuální poradenství pro žáky a jejich zákonné zástupce,
   • metodické vedení při vyplňování přihlášek, jejich evidenci a včasné odesílání na střední školy a učiliště,
   • zpracování výsledků přijímacího řízení na střední školy a učiliště a jejich vyhodnocování,
   • metodická pomoc zákonným zástupcům při odvolacím řízení při přijímacím řízení na střední školy.
  • řešení rizikového chování žáků spojených se školní docházkou:
   • evidence absence žáků nad 100 hodin za jedno pololetí, projednávání případů s třídními učiteli, se zákonnými zástupci žáků a žáky, návrhy opatření z toho vyplývající.
   • sledování projevů záškoláctví u žáků školy, přesná evidence neomluvených hodin, projednání případů s třídními učiteli, se zákonnými zástupci žáků a žáky, spolupráce s OSPOD, návrhy opatření.
  • specifické oblasti činnosti:
   • sleduje společně s třídními učiteli žáky neprospívající, hledá příčiny školního neprospěchu a navrhuje způsoby, jak situaci řešit,
   • pomáhá řešit konfliktní situace ve škole (zákonný zástupce žáka – učitel, učitel – žák, žák – žák),
   • společně s metodikem prevence pomáhá třídním učitelům při řešení rizikového chování žáků, hlavně projevy šikanování,
   • vede administrativu své činnosti – zápisy z jednání, evidence konzultací,
   • neustále se vzdělává, sleduje nabídku vzdělávacích kurzů v rámci DVPP a vybraných se aktivně účastní.
 3. Předkládá řediteli školy:
  • návrhy opatření v oblasti volby povolání žáků školy,
  • návrhy opatření v oblasti řešení závadového chování žáků,
  • návrhy organizačních opatření pro zvýšení kvality péče o žáky, kteří mají výchovné a vzdělávací problémy.