Úvod / Škola / Součásti školy / Školní poradenské pracoviště / Pracovní náplň školního metodika prevence pro I. stupeň

Pracovní náplň školního metodika prevence pro I. stupeň

Je členem školního poradenského pracoviště, je podřízen vedoucímu školního poradenského pracoviště.

 1. Koordinuje:
  • realizaci Minimálního preventivního programu ve škole, poskytuje odborné vedení a metodickou pomoc všem pedagogickým pracovníkům školy,
  • aktivity školy zaměřené na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování žáků,
  • spolupráci se školskými zřízeními a s orgány státní správy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence rizikového chování,
  • vzdělávání všech pedagogických pracovníků v oblasti prevence.
 2. Samostatně zajišťuje:
  • přípravu Minimálního preventivního programu, podílí se na jeho realizaci, podle aktuálních potřeb a podmínek program inovuje a vyhodnocuje jeho účinnost,
  • vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli),
  • spolupráci s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd,
  • předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení,
  • vhodné odborné a metodické materiály a pomůcky pro preventivní aktivity školy,
  • úzkou spolupráci se školskými koordinátory prevence, účastní se pravidelných porad organizovaných těmito pracovníky a zajišťuje předání důležitých informací z nich.
  • specifické oblasti činnosti:
   • spolupracuje s třídními učiteli a výchovným poradcem při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů,
   • podílí se na akcích a aktivitách, které pořádá škola v oblasti volnočasových aktivit a pomáhá s jejich realizací,
   • vede administrativu svojí činnosti – dokumentace aktivit, evidence konzultací,
   • neustále se vzdělává, sleduje nabídku vzdělávacích kurzů v rámci DVPP a vybraných se účastní.
 3. Předává řediteli školy:
  • minimální preventivní program školy na nový školní rok,
  • návrhy na opatření, která směřují ke zkvalitnění práce školy v oblasti prevence rizikového chování žáků,
  • závěrečnou zprávu o činnosti školního metodika prevence a plnění Minimálního preventivního programu za daný školní rok.