Úvod / Škola / Součásti školy / Školní poradenské pracoviště / Pracovní náplň sociálního pedagoga

Pracovní náplň sociálního pedagoga

Je členem školního poradenského pracoviště, je podřízen vedoucímu školního poradenského pracoviště. Samostatně zajišťuje následující činnosti.

1. Činnosti poradenské, podpůrné, konzultační a výchovně-vzdělávací

 • Poskytování individuálního poradenství, konzultací a pomoci žákům i rodinám, kteří se nachází v tíživé situaci (např. nepříznivá situace v rodině negativně ovlivňující vzdělávání žáka, ohrožení sociálním vyloučením či školním neúspěchem, problémy se spolužáky, problémy se začleněním do kolektivu) s cílem zlepšení výchovně vzdělávacích podmínek žáka.
 • Poskytování dlouhodobé péče žákům s výchovnými obtížemi, sociálním znevýhodněním, žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, žákům s nízkou studijní motivací a školní docházkou, včetně individuálních konzultací s rodiči.
 • Participace na kariérovém poradenství.
 • Zabývání se rodinnou situací žáka (procesem pedagogizace rodinného prostředí), rodinnými problémy, které ovlivňují školní úspěšnost žáka.
 • Poskytování sociálně pedagogického a sociálně právního poradenství ve škole i v domácím prostředí.
 • Individuální i skupinové konzultace pro pedagogické pracovníky se zaměřením na výchovně vzdělávací proces žáků, poskytování poradenské činnosti jako formy podpory pro pedagogické pracovníky.
 • Účast na jednání s rodiči, výchovných komisích i případových konferencích a případně realizuje facilitaci těchto setkání, včetně nabízení řešení konfliktních situací při jednání s rodiči.
 • Realizování výchovně-vzdělávacích aktivit u žáků, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem a nastavení strategií k dosažení lepších výsledků, včetně individuální práce se žáky formou doučování, posilování efektivity preventivního působení na všechny žáky (v kooperaci s pedagogy školy a rodinou).
 • Podílení se na zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků (vykonávání dozorů ve škole i na školních akcích).

2. Činnosti preventivní a intervenční

 • Plánování a realizování výchovných a preventivních aktivit a programů směřujících ke zvyšování sociálních dovedností žáků, k utváření jejich zdravého životního stylu a předcházení školnímu selhávání a podpora zdravých vztahů ve třídě i v kolektivu žáků.
 • Plánování a realizování intervenčních a výchovných aktivit a programů u žáků ohrožených školním neúspěchem, výchovnými problémy, rizikovým chováním nebo sociálně patologickým prostředím s uplatněním přístupů sociální pedagogiky.
 • Nastavování strategií řešení u žáků s výchovnými obtížemi, rizikovým chování ve škole, se sociálním znevýhodněním, včetně její koordinace a realizace.
 • Sledování aktuálních trendů v rozvoji rizikového chování a dle potřeby adekvátně intervenuje.

3. Činnost diagnostická a depistážní

 • Analyzování a diagnostikování prostředí a klima školy, třídních kolektivů (sociometrie) s následnou intervencí.
 • Vyhledávání a diagnostikování zaměřené na žáky s potenciálně zvýšeným sklonem k rizikovému chování.
 • Vyhledávání žáků z prostředí sociálně znevýhodněného, zanedbávajícího a ohrožujícího prostředí, včetně vyhledávání žáků ohrožených školní neúspěšností a zařazení do vhodného preventivního, stimulačního, nebo intervenčního programu.

4. Činnosti metodické, koordinační, informační a vzdělávací

 • Zvyšování povědomí žáků a jejich rodin o nabídce poradenských a podpůrných služeb.
 • Poskytování poradenství pedagogům pro práci s dětmi se sociálním znevýhodněním, výchovnými obtížemi, rizikovým chováním a poruchami chování a učení ve spolupráci s ostatními pracovníky ŠPP.
 • Spolupráce s pedagogy při řešení obtížných i každodenních pedagogických situací.
 • Účast na zasedání školního poradenského pracoviště, poskytování informací jejím členům.
 • Kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a orgány ve prospěch žáka (OSPOD, SVP, PPP, SPC, lékaři, probační a mediační služba, soudy, statní zastupitelství, městská Policie, Policií ČR, střediska volného času, sociální služby, Úřad práce, neziskový sektor aj.)