Úvod / Žáci / Ekoškola

Ekoškola

Ekoškola ZŠ J. A. Komenského

V dubnu 2023 získala ZŠ J. A. Komenského Kyjov již pátý titul Ekoškola. Je to program, jehož cílem je motivovat a vychovávat žáky k odpovědnému chování vůči životnímu prostředí. U žáků podporuje aktivitu a vzbuzuje jejich zájem o dění ve škole. Učí je obhajovat své názory a přebírat zodpovědnost za své okolí. Přináší jim možnost řešit problémy a prožít radost z výsledků své práce.

V pracovních listech žáci vyhodnocují spotřebu energií, vody a snaží se najít způsoby, které vedou ke snižování spotřeby energie, vody, k důslednější recyklaci a k předcházení vzniku odpadů.  Ředitelství školy ve spolupráci se zřizovatelem připravuje projekt, který bude využívat dešťovou vodu ze střechy školy ke splachování toalet a zalévání květin ve škole. V dubnu ve škole proběhla výstava „Moře odpadů“, která pracemi našich žáků i zapůjčenými fotografiemi upozorňovala na rostoucí množství plastových odpadů. V průběhu celého roku organizujeme sběr papíru, kaštanů, pomerančové kůry, baterií, mobilů, hliníku, vršků od PET lahví a další aktivity, které vedou k motivaci předcházení odpadů a recyklaci.  Šetrnější hospodaření se zdroji a konec plýtvání s sebou nesou i finanční úspory v provozu školy. 

Ekoškola umožňuje zapojeným školám navázat partnerství a spolupráci.  Tyto kontakty lze využít ke  sdílení zkušeností, informací a vzájemným návštěvám.   Vzhledem k tomu, že Ekoškola je mezinárodní program a na naší škole vyučujeme rozšířenou výuku jazyků, chtěli bychom spolupráci rozšířit také na mezinárodní úrovni a tím propojit ekologické programy s komunikací v cizích jazycích. Ekoškola dává velký důraz také na zapojení rodičů a dalších lidí z místní komunity. Zároveň to, co se žáci v programu naučí, nezůstává uvnitř školy, ale šíří se dál a mají z toho prospěch všichni obyvatelé města.

Ekoškola je program pro celou školu. Zapojuje nejen žáky, ale také učitele, vedení školy, provozní zaměstnance a našeho zřizovatele město Kyjov, kterým patří za jejich soustavnou obětavou práci a podporu vřelé poděkování.

Mgr. Kamila Kostihová, koordinátor EVVO
 

Program Ekoškola organizuje Sdružení TEREZA.

Naše škola pracuje s těmito základními tématy EKOŠKOLY

Energie - žáci zjišťují a snaží se snížit spotřebu tepelné i elektrické energie ve škole. Učí se správně větrat, vytváří štítky k vypínačům, při odchodu z místností zhasínají světla a na konci vyučování nabádají dospělé k vypnutí spotřebičů.

Odpady – žáci i všichni pracovníci školy třídí odpad. Ve třídách jsou nádoby na třídění papíru, plastů a směsného odpadu. Na chodbách třídíme baterie, drobné elektrospotřebiče, sklo a hliník.  Sbíráme víčka od PET lahví a pomerančovou kůru. Pořádáme osvětové kampaně, vytváříme a vyvěšujeme grafické průvodce ke košům na třídění odpadu. Snažíme se odpad nevytvářet!

Prostředí školy - zlepšování vnitřního i vnějšího prostředí školy provádí žáci různými způsoby. Jedním z nich je například výzdoba školních chodeb vlastními výtvory, pěstování kytek, vytváření odpočinkových prostorů a venkovních učeben atd. V hodinách pracovních činností žáci uklízejí prostory kolem školy.

Voda - v tématu voda žáci hlídají kapající vodu z kohoutků, upozorňují na závady pana školníka. Vytvářejí štítky, které nabádají k šetření vodou a správnému splachování na toaletách. Žáci sledují, jaké čisticí prostředky se využívají v rámci školy a hledají řešení, jak jimi co nejméně zatěžovat životní prostředí. Zasazují o to, aby se ve škole splachovalo dešťovou vodou.

Doprava – v rámci dopravní výchovy se žáci učí nejenom chování v silničním provozu, ale také posoudí výhody a nevýhody jednotlivých způsobů dopravy a přehodnotí způsob dopravy do školy a na delší vzdálenosti.

Jídlo a svět aneb zodpovědná spotřeba potravin – žáci se zaměřili na oblasti: Lokální a sezónní potraviny a především Plýtvání potravinami, nově Průmyslově zpracované potraviny a palmový olej.

Ve škole pracuje Ekotým, který se schází jednou za měsíc a organizuje činnosti v oblasti environmentální výchovy.

 

Milí žáci, rodiče a ostatní, děkujeme, že s námi třídíte odpad. Konečně jste se dočkali vyhodnocení…