Úvod / Škola / Součásti školy / Školní poradenské pracoviště / Pracovní náplň speciálního pedagoga

Pracovní náplň speciálního pedagoga

Je členem školního poradenského pracoviště, je podřízen vedoucímu školního poradenského pracoviště.

 1. Koordinuje:
  • spolupráci školy se školskými poradenskými zařízeními – pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálně pedagogickými centy, středisky výchovné péče,
  • péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • metodickou pomoc učitelům, žákům i jejich zákonným zástupcům v oblasti školní problematiky,
  • vytváření individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • vytváření plánů pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • speciálně – pedagogické poradenství ve škole.
 2. Samostatně zajišťuje:
  • evidenci zpráv z vyšetření za školských poradenských zařízení:
   • doporučení z vyšetření ze školských poradenských zařízení pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
   • pomoc třídním učitelům při vyplňování školního dotazníku pro školská poradenská zařízení,
   • odesílání dotazníků,
   • shromažďování doporučení ze školských poradenských zařízení, vysvětlení a pomoc učitelům při realizaci doporučení ze zprávy, vytváření aktuálních přehledů žáku se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • organizaci a péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:
   • metodická pomoc při projednávání individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory s třídními učiteli a zákonnými zástupci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a mimořádně nadaných,
   • konzultace s pracovníkem školského poradenského zařízení při tvorbě doporučení pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané a mimořádně nadané,
   • příprava ekonomických požadavků na zabezpečení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a mimořádně nadaných.
  • specifické oblasti činnosti:
   • speciálně – pedagogické diagnostické činnosti,
   • speciálně – pedagogické vzdělávací činnosti,
   • individuální a skupinovou reedukaci u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, vede předmět speciálně pedagogické péče,
   • připravuje a upravuje podmínky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pro žáky nadané a mimořádně nadané,
   • poskytuje metodickou pomoc a odborné informace z oblasti speciální pedagogiky pro pedagogické pracovníky školy,
   • poskytuje poradenskou a konzultační pomoc zákonným zástupcům žáka,
   • vede knihovnu speciální pedagogiky a eviduje speciální pomůcky a didaktické materiály pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané a mimořádně nadané,
   • na žádost vyučujících provádí náslechy v hodinách, dle nich pak navrhuje další postup v péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
   • aktivně se účastní zápisů budoucích žáků do prvních ročníků,
   • vede administrativu svojí činnosti – zápisy z jednání, evidence konzultací,
   • neustále se vzdělává, sleduje nabídku vzdělávacích kurzů v rámci DVPP a vybraných se aktivně účastní,
   • sleduje společně s třídními učiteli žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané a mimořádně nadané.
 3. Předkládá řediteli školy:
  • zpracované individuální vzdělávací plány a plány pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané a mimořádně nadané a návrh ekonomických požadavků na zabezpečení péče o tyto žáky,
  • návrhy opatření, která směřují ke zkvalitnění práce školního poradenského pracoviště,
  • návrhy opatření pro zvýšení kvality péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a o žáky s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.