Úvod / Ekoškola / Analýza

Analýza

ENERGIE

Silné stránky

 • Pan školník a vedení školy sleduje spotřebu energie na vytápění
 • Ve vytypovaných třídách jsou rozmístěné teploměry.
 • Větrání probíhá hlavně na začátku vyučovacích hodin, a to krátce a intenzivně.
 • Nábytek je umístěn tak, aby nezakrýval panely topení.
 • Radiátory nejsou zakryté, je umožněna volná cirkulace vzduchu.
 • Na radiátorech jsou funkční hlavice na regulaci teploty. Teplota ve třídách je řízena počítačem, reguluje vedení školy s ohledem na venkovní teplotu. Chodby jsou otápěny na nižší teplotu.
 • Vypínače osvětlení jsou označeny cedulkami, které upozorňují na šetření energií a využití denního světla.
 • Přístup světla je regulován žaluziemi.
 • Orientace tříd je velmi dobře zvolená, velkými okny proniká dostatek světla i tepla.
 • Byla provedena výměna oken a energetické zateplení budov.
 • Při výběru nových spotřebičů je sledována jejich energetická třída.
 • Díky zateplení budov a regulaci funkčními hlavicemi byla snížena spotřeba tepla:
  • 2016 – 2 773 GJ, částka 1 421 221 Kč
  • 2017 – 3 663 GJ, částka 1 178 696

Slabé stránky

 • Nedostatečné sledování teploměrů.
 • Nedostatečné nabádání k úsporám energie.
 • Na chodby a schodiště nainstalovat časové vypínače světla
 • Vyměnit spotřebiče s vysokou spotřebou
 • Důsledně zhasínat při opouštění tříd
 • Nejsou všude úsporná světla

ODPADY

Silné stránky

 • Poctivé třídění odpadu (papír, sklo, plasty, elektro, baterie, mobily, elektrozařízení, hliník a směsný odpad).
 • V každé třídě je vyvěšena informační cedulka o správném třídění; tato informační cedulka byla vytvořena žáky Ekotýmu.
 • Pořádáme podzimní a jarní sběr papíru.
 • Celoroční sběr vybitých baterií a dalšího drobného elektrozařízení.
 • Sběr PET-víček, další využití; sběr hliníku – odevzdáním podporujeme obnovu deštných lesů; sběr pomerančové kůry
 • Na třídění odpadu se podílejí všichni žáci, učitelé, provozní zaměstnanci.
 • Na chodbách i ve třídách je rozmístěn dostatečný počet košů.
 • Používáme sešity z recyklovaného papíru, učitelé využívají oboustranný tisk.
 • Využití odpadového materiálu při tvořivých činnostech.
 • Spoluúčast při úklidu v okolí školy, města, např. 72 hodin.
 • Vzájemné vzdělávání žáků v oblasti odpadů.
 • Osvěta prostřednictvím výukových programů.
 • Zapojení do projektu Recyklohraní.
 • Nosíme svačiny v krabičkách, pijeme z lahví na opakované použití.
 • Nakupujeme do látkových tašek.

Slabé stránky

 • Nedostatečné oboustranné kopírování.
 • Pohozené odpadky v okolí školy.
 • Škola nekompostuje
 • Při třídění odpadu nejsou všichni důslední, nutná opakovaná osvěta.

VODA

Silné stránky

 • Všichni zaměstnanci i žáci průběžně sledují, zda nekapou kohoutky a neprotékají záchody.
 • Žáci, pedagogové i ostatní zaměstnanci jsou vyzýváni a motivováni k dotahování kohoutků.
 • Ve třídách i záchodech jsou cedulky vyzývající k šetření vodou.
 • Na většině záchodů je dvojité splachování, žáci znají jeho význam (malé spláchnutí3 l, velké10 l)
 • Na velké části kohoutků jsou úsporné perlátory, které pan školník průběžně čistí.
 • Paní uklizečky k úklidu i praní používají z velké části ekologické čisticí prostředky.
 • Ve škole máme kvalitní vodu – voda z Koryčanské přehrady a podzemní voda z Moravského Písku.
 • Žáci jsou poučeni, co do odpadu nepatří: zbytky jídel, tuky, hygienické potřeby, léky, chemikálie a jiné nebezpečné látky.

 Slabé stránky

 • Některé baterie nejsou opatřeny perlátory.
 • Spotřeba vody stoupla.
 • Nemáme nádoby na sběr dešťové vody, ředitelství školy usiluje o zavedení rozvodu dešťové vody na splachování.
 • Máme minimum pákových baterií.
 • Nemáme sud s dešťovou vodou na zalévání květin

PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Silné stránky

 • Na chodbách i ve třídách jsou nástěnky s výkresy žáků.
 • Na chodbách i ve třídách jsou květiny.
 • Školní zahrada a hřiště jsou aktivně využívány ke sportovním hrám i odpočinku.
 • Odpočinkové koutky v celé budově, je budována relaxační třída
 • Počítačová učebna přístupná žákům.
 • Na chodbách i ve třídách je velké množství květin, o které pečují žáci v pracovních činnostech
 • O své okolí žáci pečují v hodinách pracovních činností, trávník kosí pan školník
 • Označení všech místností.
 • Třídy jsou útulné a funkčně vybavené, v 1. – 3. ročníku mají žáci vzadu ve třídě koberec.
 • Žákům i učitelům se prostředí školy líbí.
 • Máme nově opravené tělocvičny a hřiště.
 • V zimním období přikrmujeme ptáky v okolí školy. Čistíme a vyměňujeme ptačí budky.

Slabé stránky  

 • Bylo by vhodné pořídit informační tabuli pro snadnější orientaci ve škole.
 • Na školním hřišti je malé množství laviček.

JÍDLO A SVĚT ANEB ZODPOVĚDNÁ SPOTŘEBA POTRAVIN

Silné stránky

 • Žáci se orientují v lokálních potravinách.
 • Žáci se orientují v sezónních potravinách.

Slabé stránky

 • Škola i domácnosti nakupují ve velkých obchodech, protože je tam velký výběr.
 • Žáci plýtvají potravinami.