exact https://www.watchesbuy.to/ undertakes the heavy responsibility of enterprises to society. paneraiwatch collection is luxurious in design and yet ultimately classic in style. completely new high quality luxurywatch chronograph is going to be produced just like a limited edition. completely new high quality fake rolex chronograph is going to be produced just like a limited edition. efficiency with the the watchmaking industry system stands out as the first step toward best vancleefarpelsreplica ru. high quality https://www.replicasrelojes.to/ deals with lots of prospects. to find the cheapest ρολογια rolex αντιγραφα online,the best swiss quality,welcome to visit our site. carolinaherrerareplica.ru cheap carolina herrera take control at least forty years.
Základní škola J. A. Komenského Kyjov

Kontaktní údaje

Základní škola J. A. Komenského Kyjov,

příspěvková organizace města Kyjova
Újezd 990
697 24 Kyjov
Tel: +420 518 306 565
E-mail: zs.kom(zavináč)zskyjov.cz
Web: www.zskyjov.cz

IČO: 48847721

ID datové schránky: yjt6cpu

PROJEKT OP VK

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je víceletým tematickým programem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, v jehož rámci je možné v programovacím období 2007-2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu, jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie.

Od 1. března 2010 se do tohoto programu zapojila projektem nazvaným Pedagogové, žáci a kreativita na Základní škole J. A. Komenského v Kyjově i naše škola. Projekt je tříletý, uzavřen bude k 30. červnu 2012. Zahrnuje šest klíčových aktivit. Celková finanční hodnota projektu činí 4 284 316 Kč.

Popis projektu

Cíle projektu:
Cílem projektu je využívat počítače k podpoře a naplňování priorit našeho ŠVP. K tomu je nezbytné proškolit pedagogy v nových počítačových programech a zlepšit znalosti v ovládání těch stávajících. Tím docílit možnosti publikovat na internetu práce žáků z hodin, z mimoškolní činnosti i z projektového vyučování. Cílem je, aby byli učitelé schopni více využívat výpočetní techniku v hodinách tak, aby se pro ně i žáky stala samozřejmostí. Jde o to používat počítač jako běžnou pomůcku, nejen jako předmět studia.
Dalším cílem je naučit se pracovat s periferiemi počítačů. Propojení výuky, digitálního fotoaparátu, počítače a dataprojektoru vznikne ucelený proces při získávání poznatků, jejich zpracování a prezentace žákům, spolužákům, rodičům i okolí školy. Při prezentování výsledků školy chceme vycházet z možnosti tvorby vlastních DVD pedagogy a jejich žáky. Tím umožníme prezentovat nové poznatky tak zajímavou formou, jako je video. A co víc, chceme v rámci projektů naučit žáky s těmito prostředky pracovat tak, aby je dovedli efektivně používat.

Realizační tým:
Manažer projektu - PaedDr. Jan Navrátil
Finanční manažer projektu - Ing. Ludmila Halíčková
Administrativní asistent - Martina Pohanková
Odborný koordinátor v oblasti IT - Mgr. Vladimír Balajka

 

Klíčové aktivity projektu:
1. aktivita:
Název: Kyjov a okolí - regionální učebnice - kvalitní podklad pro výuku
Výstup klíčové aktivity: Mikroregionální učebnice "Kyjov a okolí" k podpoře výuky vlastivědy, dějepisu, zeměpisu a občanské nauky. (2000 ks publikace, 10000 ks pracovních listů, 1000 ks multimediálních DVD).

2. aktivita:
Název: Prezentace školy - sami sobě
Výstup klíčové aktivity: Archív elektronických dokumentů z vyučování, různých školních akcí a událostí, prezentace na webu školy. Pedagogové budou schopni využívat multimediálních nástrojů pro prezentaci školy, žáci budou spolupracovat při tvorbě dokumentů.

3. aktivita:
Název: Prezentace školy - volnočasové aktivity
Výstup klíčové aktivity: Uspořádání 10 seminářů na téma regionální cítění, prezenční listiny, fotografie

4. aktivita:
Název: Informační a publikační systém školy
Výstup klíčové aktivity: Inovace publikačního systému školy umožňující rychlé a jednoduché vkládání informací na webové stránky školy všemi pedagogy a nejen správcem sítě.

5. aktivita:
Název: Multimediální nástroje do hodin
Výstup klíčové aktivity: Učitelé vyhotoví 10 elektronických pomůcek pro I. stupeň, 10 elektronických pomůcek pro II. stupeň, 1 pomůcku pro výuku ekologie.

6. aktivita:
Název: Multimediální učebna
Výstup klíčové aktivity: Bude pořízeno 20 laptopů, dobíjecí vozík pro notebooky, wifi router, dataprojektor, 2 barevné tiskárny, 20 USB flash, příslušný software a instalace

 

Realizované klíčové aktivity

aktivita č. 1:
Období březen - květen 2010

 • manažer projektu dne 4. 2. 2010 informoval na setkání starostů správního obvodu pověřené obce Kyjov (mezi nimi starosty mikroregionů Nový dvůr a Babí lom) o záměru publikovat údaje o obcích ve vznikající regionální učebnici
 • byl získán předběžný souhlas starostů s účastí na projektu a souhlas s vysláním zpravodajů ze své obce do realizačního týmu projektu
 • byly zahájeny práce na revizi údajů v druhém vydání učebnice. Tuto práci vykonává Mgr. Iva Malcová
 • byl vytvořen seznam zpravodajů z některých obcí mikroregionů Nový dvůr a Babí lom, další zpravodajové budou získáváni postupně, reálie obcí, které nenajdou zpravodaje, budou zpracovány autorským kolektivem

Období červen, září - listopad 2010

 • byla dokončena revize a redukce stávajících textů, oprava neaktuálních skutečností
 • byla provedena redukce fotografií a získány nové fotografie
 • byly podepsány DPP (Dohoda o provedení práce) se zpravodaji z většiny zapojených obcí
 • zpravodajové z jednotlivých obcí dodali texty, většinu fotografií a obrázků
 • texty za obce, které nenahlásily své zpravodaje, byly zpracovány autorským kolektivem
 • členky autorského kolektivu zahájily práce na tvorbě pracovních listů
 • proběhla předběžná konzultace s tiskařem o optimálním zpracování podkladů k tisku

Období prosinec 2010 - květen 2011

 • proběhla jazyková a věcná úprava textů
 • proběhlo výběrové řízení na grafiku a tisk publikace

Období červen 2011 - říjen 2011

 • 7. 9. 2011 VYHODNOCENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE: Ve veřejné soutěži na tisk učebnice Kyjov a okolí jsme oslovili 5 firem, všechny oslovené firmy podaly své nabídky. V soutěži zvítězila tiskárna A studio group s.r.o. se sídlem v Kyjově.

  OTÁZKY A ODPOVĚDI k výběrovému řízení na tisk učebnice Kyjov a okolí. Dokumentace k výběrovému řízení je zveřejněna na stránkách Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz. Nabídky můžete zasílat do 17. června 2011.
  Otázka 1: Jakou vazbu a obálku požadujete na učebnici?
  Odpověď 1:Vazba může být knižní šitá nebo lepená. Obálka tvrdá knižní nebo vlepená, laminovaná. Můžete předložit kalkulaci na obě dvě varianty.
  Otázka 2:Jakou obálku požadujete na pracovní sešity a přílohy pro učitele?
  Odpověď 2:Tyto materiály budou volně ložené, nebudou vázané. Proto potřebujeme obálku s klipsem pro vložení volných listů.
 • Byl dokončen tisk studijních a metodických materiálů pod názvem Kyjov a okolí. Předcházelo tomu období příprav. S firmou PLANstudio s.r.o. Praha jsme uzavřeli smlouvu o poskytnutí licence na tisk mapových podkladů zapojených obcí. S firmou A studio group Kyjov jsme na základě výběrového řízení uzavřeli smlouvu na tisk publikace. Dále následovalo několik kol korektur textů i obrazových materiálů.
 • Publikace obsahuje: knihu o rozsahu 204 stran, 18 pracovních listů pro žáky, přílohy pro učitele o rozsahu 120 stran. Všechny materiály jsou uloženy na DVD, které slouží jako interaktivní učebnice. Na DVD jsou také uloženy některé elektronické pomůcky, které vznikly v rámci tohoto projektu a které se vztahují k našemu mikroregionu.

Období listopad 2011 - duben 2012

 • Publikace byla distribuována do některých škol a institucí v Kyjově a okolí. Učebnici obdržely také všechny obecní a městské úřady v obvodu pověřené obce 3. typu Kyjov. U větších škol a institucí proběhlo zaškolení v používání učebnice a seminář k regionální výchově.

 Období květen 2012 - červen 2012

 • Učebnice Kyjov a okolí byla distribuována na jednotlivé obecní úřady a jednotlivé školy v obvodu pověřené obce Kyjov.
 • Klíčová aktivita byla ukončena. Výstupem je vydaná učebnice Kyjov a okolí, která sestává ze čtyř částí: Mikroregionální učebnice "Kyjov a okolí", přílohy pro učitele, přílohy pro žáky a multimediální DVD.

 

aktivita č. 2:
Období březen - květen 2010

 • v Galerii ve škole proběhla výstava prací žáků Základní umělecké školy na téma barva
 • 22. 4. 2010 provedli Malí debrujáři ukázky své činnosti při příležitosti Dne Země
 • 12. 5. 2010 byl realizován projekt Kamarád

Období červen, září - říjen 2010

 • v červnu proběhl atletický přebor žáků 2. st. a Olympijský den žáků 1. st., nejlepší sportovci reprezentovali školu v městském atletickém přeboru
 • 30. 6. se konala Závěrečná akademie za účasti významných hostů, byly předány Ceny ředitele školy za vynikající prospěch a jiná ocenění, nejlepší žáci byli zapsáni do Zlaté knihy ZŠ J. A. Komenského
 • od září probíhala v Galerii ve škole výstava prací žáků ZUŠ Kyjov, které vznikly jako samostatné práce k talentovým zkouškám, výstava může být inspirací pro mladší uchazeče o střední umělecké školy
 • 20. září byla zahájena v budově 1. st. výstava dýňových strašidel
 • 23. září proběhlo pasování prváčků za přítomnosti našich hostů z Polska
 • 1. října zahájil činnost Zelený parlament, škola usiluje o titul Ekoškola
 • 7. října Mladí debrujáři předvedli své pokusy rodičům před zahájením plenárního zasedání SRPŠ
 • 27. října proběhla debrujárská vánoční dílna pro veřejnost

Období prosinec 2010 - květen 2011

 • 3. 12. 2010 byla v Galerii ve škole zahájena slavnostní vernisáží výstava "30 sběratelů exlibris". Na vernisáži vystoupili žáci s pásmem poezie a DPS Modráčci. Vernisáže se zúčastnilo 188 žáků.
 • 20. 12. 2010 uspořádal DPS Modráčci vánoční koncert pro 1. stupeň naší školy a pro 2. st. Základní školy Újezd Kyjov, 21. 12. 2010 uspořádal DPS Modráčci vánoční koncert pro 2. stupeň naší školy. Koncertů se celkem zúčastnilo 618 žáků.
 • 4. 3. 2011 seminář k regionální výchově a fašaňkový průvod Kyjovem
 • 25. března 2011 byla v Galerii ve škole zahájena výstava "S fotografy na procházce Kyjovskem". Na vernisáži vystoupili žáci školy s pásmem poezie a DPS Modráčci. Vernisáže se zúčastnilo 200 žáků.
 • 19. 4. 2011 uspořádali žáci naší školy oslavu Dne Země v Galerii ve škole pro žáky ZŠ Újezd. Zúčastnilo se 88 žáků.
 • 20. 5. 2011 uspořádal kroužek Malých debrujárů Den činu. Žáci třídy 8. B a 8. C odjeli uklízet do lesů města Kyjova. Zúčastnilo se 32 žáků.

Období červen 2011 - říjen 2011

 • 13. 10. 2011 proběhla v Galerii ve škole vernisáž výstavy Miroslava Bravence Frotáže. Po vernisáži následoval seminář na téma Regionální výtvarná tvorba. Seminář vedla Mgr. Dagmar Pucharová- učitelka výtvarného oboru ZUŠ v Kyjově. Zúčastnilo se 30 hostů. Malí debrujáři se připravovali na zasazení lípy Anežky České k 800. výročí jejího narození, které připadne na 5. listopadu. Akce probíhá ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže.
 • Výstupem z výstavy M. Bravence je záznam vernisáže, pořízený Kyjovskou televizí a odvysílaný v KTV v regionálních zprávách po dobu jednoho týdne. Výstavu dále využívají žáci jako inspiraci v technice frotáže.

Období listopad 2011 - duben 2012

 • V Galerii ve škole byla zahájena výstava fotografií Ing. Karla Rotrekla (kariérního diplomata) z Afriky a z Balkánu. Později K. Rotrekl vedl besedu se žáky 2. stupně o životě a tradicích lidí v těchto zemích. Zúčastnilo se 98 žáků.
 • Malí debrujáři zasadili v listopadu k 800. výročí narození Anežky České jubilejní lípu. Akce se uskutečnila ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže.
 • V prosinci uspořádali Malí debrujáři seminář Vánoce debrujárů. Zúčastnilo se 108 osob.
 • V březnu byla zahájena společná výstava Svazu výtvarných umělců moravských (SVUM), spojená se semináři pro dospělé a později pro žáky na téma regionální výtvarná tvorba.
 • Všechny akce byly zdokumentovány a slouží k propagaci školy.

Období květen 2012 - červen 2012

 • V průběhu monitorovacího období došlo k uspořádání a inventarizaci vzniklých elektronických dokumentů. Klíčová aktivita byla ukončena. Výstupem jsou záznamy jednotlivých školních akcí na CD.

 

aktivita č. 3:
Období březen - květen 2010

 • 16. 5. proběhl koncert dětského pěveckého sboru Modráčci ke Dni matek
 • ve dnech 20. – 24. května proběhla výměnná akce mezi naší školou a partnerskou školou v Polsku

Období září - listopad 2010

 • 23. - 27. září pobývali v naší škole hosté z Polska - žáci a učitele z partnerské školy v Józefowě
 • 4. října byl zahájen celoroční projekt Předškoláci
 • 8. října proběhlo dobrovolné testování žáků na podporu vznikajícího klubu MENSA
 • každý týden probíhaly schůzky DPS Modráčci a příprava na koncertní sezónu
 • 8. listopadu navštívily děti ze školní družiny program Kopu, kopu brambory ve skanzenu ve Strážnici

Období prosinec 2010 - květen 2011

 • 4. 3. 2011 proběhl v hudebním sále školy seminář na téma "Lidové tradice - fašaňk" pro žáky 1. stupně naší školy. Seminář vedla Dr. Táňa Martonová z kyjovského muzea, na semináři vystoupil s ukázkami tanců a písní národopisný kroužek Kyjovánek a dětská cimbálová muzika. Poté následovala fašaňková obchůzka ulicemi města se zastávkami u některých domů. Semináře a obchůzky se zúčastnilo 150 žáků.

Období červen 2011 - říjen 2011

 • Začátkem října proběhla výměnná návštěva žáků a učitelů z Jozefova v Polsku. Pro hosty jsme připravili bohatý program. Z jednotlivých bodů programu vznikla bohatá fotodokumentace, která byla využita k propagaci školy na webových stránkách školy. Dětský pěvecký sbor Modráčci se připravo´val na předvánoční koncertní sezonu.
 • Fotodokumentace návštěvy polských hostů v Kyjově poslouží jako propagace školy v Kyjově i v zahraničí. Fotografie využije i Szkola podstawowa nr. 1 v Jozefově k propagaci vzájemných vztahů.

Období listopad 2011 - duben 2012

 • V prosinci uskutečnil dětský pěvecký sbor Modráčci několik koncertů: vánoční koncerty pro žáky naší školy i pro veřejnost, koncerty v Domově důchodců v Kyjově, v Domě s pečovatelskou službou v Kyjově a ve farním kostele.
 • 28. dubna proběhla vzpomínková slavnost na osvobození Kyjova a ukončení 2. světové války spojená s kladením věnců k památníku obětem války. Na slavnosti vystoupili s písněmi Modráčci a další žáci naší školy v recitačním pásmu.

 Období květen 2012 - červen 2012

 • V tomto monitorovacím období proběhly následující semináře: 3. 5. 2012 ZŠ Bukovany, 10. 5. 2012 Klvaňovo gymnázium Kyjov, 12. 6. 2012 ZŠ Milotice, 18. 6. 2012 ZŠ Ratíškovice, 21. 6. 2012 ZŠ Hovorany, Klíčová aktivita byla ukončena. Výstupem jsou realizované semináře.

 

aktivita č. 4:
Období září - listopad 2010

 • z důvodu zateplení budovy na Seifertově náměstí došlo ke změně přístupového bodu pro internet a přemístění serverů
 • škola z vlastních zdrojů zakoupila nový server, proběhlo překonfigurování sítě
 • škola uvedla do provozu webovou aplikaci programu Bakaláři, která umožňuje přístup rodičovské veřejnosti ke klasifikaci žáků, omlouvání absence, ...
 • byla vybrána firma, která proškolí zaměstnance v novém publikačním systému
 • učitelé a zaměstnanci školy předkládají podněty ke zlepšení funkce připravovaného publikačního systému školy

Období prosinec 2010 - květen 2011

 • V realizačním týmu projektu i v pedagogickém sboru školy proběhla debata o tom, co od nového redakčního systému požadujeme. Náměty byly předány dodavateli systému p. Maradovi. Vznikla pracovní verze redakčního systému, která je v současné době v prověřování a připomínkování.

Období červen 2011 - říjen 2011

 • Výstupem této klíčové aktivity je implementovaný publikační systém na škole umožňující rychlé a jednoduché vkládání informací na www stránky školy. Oproti stávajícímu systému, kdy učitelé předpřipravují dokumenty, správce je předělává do správné podoby a teprve publikuje na stránkách bude možné využívat systém, který umožní publikovat informace přímo samotnými pedagogy. Dalším výsledkem budou proškolení pedagogové ve formátech a formách vhodných pro publikování, o možnostech publikačního systému a způsobu jeho použití. Dalším výsledkem bude možnost pracovat s publikačním systémem pro přípravu na vyučování a tvorbu elektronických dokumentů pro výuku e-learning. Výstupem bude také možnost, díky rozšířenému vzdělání pedagogů, používat v hodinách takové principy práce, které umožní připravovat podklady přímo se žáky v hodinách. Dojde tak ke zkvalitnění výuky a propojení klasických metod práce s moderními metodami práce s elektronickým dokumentem. Výstupem budou 4 proškolení učitelé včetně prezenčních listin a certifikátů a publikační systém školy.
 • Informační a publikační systém byl uveden do chodu v zaváděcím režimu, průběžně probíhá jeho testování a drobné opravy. Autor M. Marada přijímá naše připomínky ke zlepšení chodu a dle našich požadavků systém dále rozšiřuje.
 • Redakční systém, který nám umožňuje vkládat na webové stránky texty, fotografie, videa a odkazy.

Období listopad 2011 - duben 2012

 • V prosinci 2011 proběhlo školení učitelů v obsluze redakčního systému.
 • Klíčová aktivita byla ukončena.

 

aktivita č. 5:
Období září - listopad 2010

 • proběhlo řízení na výběr firmy, která vyškolí učitele ve zvolených oblastech
 • 29. 10. 2010 a 10. 11. 2010 proběhly pro naše pedagogy kurzy v používání softwaru ActivStudio a PowerPointu, Fotogalerie
 • bylo vytvořeno společné prostředí - pozadí snímků, font písma, formát nadpisů, ...
 • učitelé si připravují podklady, píší scénář svých elektronických pomůcek
 • po konzultaci s manažerem projektu již někteří přistoupili k vlastní tvorbě elektronických pomůcek v PPT nebo na IT

Období prosinec 2010 - květen 2011

 • vyškolení učitelé vytvářeli elektronické pomůcky do výuky v prostředí PowerPointu nebo ActivStudia (doposud 25 ks), všechny pomůcky mají společnou grafiku včetně vizuální identity a některé společné kapitoly: začlenění do ŠVP, Č-A slovníček, otázky a úkoly, ...
 • byly vytvořeny elektronické pomůcky v PPT s komponentou životní prostředí: "Odpadové hospodářství sdružení obcí Severozápad" a "Chráněná území na Kyjovsku".
 • proběhly konzultace se školiteli PowerPointu a ActivStudia a školení v digitální fotografii.

Období červen 2011 - říjen 2011

 • Vzniklé elektronické pomůcky používají jejich autoři i jiní učitelé ve výuce. Současně vznikají další pomůcky, především s komponentou IT.
 • Výstupem jsou elektronické pomůcky, které byly uvedeny do pedagogické praxe. Na několika pomůckách jejich autoři ještě pracují.

Období listopad 2011 - duben 2012

 • Pokračovala tvorba elektronických pomůcek s komponentou ICT. Dříve vzniklé pomůcky, které řeší regionální problematiku Kyjovska, byly uvedeny spolu s učebnicí Kyjov a okolí na CD.
 • Elektronické pomůcky jsou umístěny na vniřní počítačové síti, jsou k dispozici všem vyučujícím. Učitelé tyto pomůcky používají ve výuce.

Období listopad 2011 - duben 2012

 • Elektronické pomůcky, které vznikly v průběhu projektu, byly používány ve výuce. Klíčová aktivita byla ukončena. Výstupem jsou elektronické pomůcky.

 

aktivita č. 6:
Období květen - červen 2010

 • byla vypsána veřejná zakázka malého rozsahu, oslovili jsme 5 firem s poptávkou, jejich nabídky vyhodnotila poradní komise, jejímž členem byl zaměstnanec městského úřadu jako zástupce zřizovatele naší školy
 • vítězem soutěže se stala firma Flextron electronic Kyjov, se kterou byla podepsána dohoda o realizaci. Realizace zakázky proběhla v průběhu měsíce května.
 • uvedení mobilní počítačové učebny do provozu, začlenění do výuky, zaškolení pedagogů v používání, Fotogalerie